Zwroty i Reklamacje

REKLAMACJA PRODUKTU
 Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad zarówno fizycznych jak i
prawnych. Odpowiada w tej materii wobec Klienta będącego Konsumentem/
Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta z tytułu rękojmi za wady na zasadach
określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na
podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować pisemnie lub drogą elektroniczną na
podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy albo przy wykorzystaniu
elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na
jednej z podstron Sklepu.
 Prowadzący sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia
jej doręczenia a gdyby to było niemożliwe, do poinformowania Klienta w tym terminie,
kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 Nierozpatrzenie reklamacji Klienta w terminach wskazanych w pkt. 6.3 może być
dorozumiane jako jej uznanie.
 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności: rodzaju i daty ujawnienia wady;
żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub
oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; nadto:
podanie danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie tych danych ułatwi i
przyspieszy rozpatrzenie reklamacji jednak nie wpływa na treść rozstrzygnięcia i decyzję
Sprzedającego.
 W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej będzie
zawarta przy opisie Produktu w Sklepie. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu
gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie
gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może
zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie,
którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 Do Klienta należy decyzja z jakiego uprawnienia chce skorzystać.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient bez podania jakiejkolwiek przyczyny ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą
  Umowy Sprzedaży, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Prawo do odstąpienia od
  umowy przysługuje Konsumentowi a także Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
  Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Konsumentów w zakresie prawa do
  odstąpienia stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.
  Koszty zwrotu towaru poniesie Klient z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca zwrócić mu koszty
  przesyłki zamówionego Produktu do wysokości najtańszej opcji, która była dostępna w ofercie w
  dniu złożenia Zamówienia.
  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy należy poinformować  o swojej decyzji
  Sprzedawcę
  w drodze jednoznacznego oświadczenia woli o rezygnacji z zakupu i woli zwrotu towaru,
  zachowując termin do odstąpienia od Umowy.
  Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy Sprzedaży w
  wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez

Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią
inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są
dostarczane osobno, partiami lub
w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych
umów – od dnia ich zawarcia.
Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży
składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to należy przekazać na adres
siedziby Firmy Sprzedawcy lub adres poczty e-mail  tj. kontakt@planetaroxi.pl Formularz
oświadczenia można znaleźć na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i reklamacje”.
Zwracany Towar należy odesłać na adres al. Jana Pawła II 43a lok. 37b kod 01-001 Warszawa
nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Do zachowania terminu
wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 1. Skutki odstąpienia od Umowy
  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
  oświadczenia Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o odstąpieniu od Umowy
  sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru
  do Klienta. Może się jednak wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanej
  rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które
  zdarzenie nastąpi wcześniej.
  Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył
  Klient składając Zamówienie w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne
  rozwiązanie w dostarczonym do Sprzedawcy formularzu zwrotu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
  Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w odniesieniu do umów:
   o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
  Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed
  rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
  odstąpienia od umowy;
   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
  Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
  odstąpienia od umowy;
   w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany
  według indywidualnych życzeń i wskazań Konsumenta,
   w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający
  krótki termin przydatności do spożycia/użycia;
   w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym
  opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
  zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
  dostarczeniu;
   w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na
  swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
  uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
  dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
  Sprzedawca nie ma kontroli;
   w której Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie żądał aby
  Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli
  Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał lub
  dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub

konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy na
prawach Konsumenta w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
 o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;
 zawartej w drodze aukcji publicznej;
 o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono
dzień lub okres świadczenia usługi;
 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie
prawa odstąpienia od umowy.