Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA TOWAR
 5. SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY TOWARU
 6. REKLAMACJA PRODUKTU
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 11. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem
  www.galaktyka.tech Regulamin skierowany jest do Konsumentów, Przedsiębiorców i innych
  podmiotów posiadających zdolność prawną, zainteresowanych ofertą Sklepu.

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.galaktyka.tech prowadzony jest przez
Sprzedawcę, firmę Planeta Roxi , z siedzibą w Warszawie kod 01-001 przy al. Jana Pawła II
43a lok. 37b i posługującą się numerem NIP: 7411939509 i REGON: 145951585,
1.2. Dane kontaktowe Sprzedawcy:
1) adres pocztowy: al. Jana Pawła II 43a lok. 37b
2) adres poczty elektronicznej: kontakt@planetaroxi.pl
3/ telefon +48 884 926 880
1.3. Definicje:
SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy dostępny pod adresem www.galaktyka.tech, za
pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia zakupu Produktów.
KLIENT – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu:

 • konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy)
  niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą i zawodową (art. 22 1 K.c.).
 • przedsiębiorca na prawach konsumenta- osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio
  związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej
  charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią
  działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i
  Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 385 5 , art. 556 4 , art. 556 5 , art. 576 5 K.c. oraz art. 38a
  ustawy o prawach konsumenta).
 • przedsiębiorca- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą
  prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność
  gospodarczą lub zawodową, która dokonuje lub zamierza złożyć Zamówienie w Sklepie
  Internetowym.
  SPRZEDAWCA – firma Planeta Roxi z siedzibą w Warszawie kod 01-001 przy al. al. Jana Pawła II 43a
  lok. 37b i posługującą się numerem NIP 7411939509 i REGON 145951585,
  REGULAMIN – poniższe zasady działania Sklepu Internetowego www.galaktyka.tech
  FORMULARZ REJESTRACJI – formularz udostępniony w Sklepie Internetowym umożliwiający
  utworzenie Konta Klienta.
  FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie
  Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do koszyka oraz określenie warunków
  dostawy i sposobu płatności.

KONTO- zbiór zasobów gromadzonych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy/Usługodawcy, w
którym zbierane są informacje o złożonych przez Klienta Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
TOWAR – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz, produkt lub usługa będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
KOSZYK – element oprogramowania Sklepu, w którym gromadzone są wybrane przez Klienta
Produkty lub usługi będące przedmiotem zakupu, gdzie istnieje możliwość ustalenia i modyfikowania
danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru zawierana między Klientem a Sprzedawcą za
pośrednictwem Sklepu Internetowego www.galaktyka.tech.
UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego
systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności
stron,
z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość
do chwili zawarcia umowy włącznie.
NEWSLETTER – usługa elektroniczna, świadczona przez Sklep Internetowy za pośrednictwem poczty
elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom na automatyczne
otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach i innych zmianach oferty Sklepu i jego bieżącej
działalności.
DNI ROBOCZE – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U.
Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
1.4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień
niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem
wszelkich uprawnień osób, których dane dotyczą, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w
Polityce Prywatności., z którą można się zapoznać na stronie Sklepu pod adresem
www.galaktyka.tech.
1.5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną i spełnia wszystkie jego dyspozycje.
1.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem
odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego pod adresem
www.galaktyka.tech oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  2.1 Niniejszy Regulamin określa zakres i zasady świadczenia usług elektronicznych udostępnianych
  w Sklepie Internetowym www.galaktyka.tech w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego.

Klient/Usługobiorca może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na
stronie głównej Sklepu zakładki „Logowanie/Rejestracja” lub może zarejestrować Konto Klienta
podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu. W formularzu rejestracji
Klient/Usługobiorca poproszony zostaje o podanie informacji w zależności od formy prawnej w jakiej
wystąpi w danej transakcji.
Konsument podaje: imię i nazwisko, dane adresowe, adres poczty e-mail i nr telefonu a w przypadku
Przedsiębiorcy: nazwę firmy, dane adresowe, nr NIP, telefon i adres poczty e-mail. Usługa
Elektroniczna Konto świadczona jest Klientom nieodpłatnie i przez czas nieokreślony. W każdej chwili
i bez podania powodu, Klient może żądać usunięcia Konta poprzez wysłanie odpowiedniej informacji
do Sprzedawcy/Usługodawcy, za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@planetaroxi.pl lub
też pisemnie na adres siedziby firmy.
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w Sklepie Internetowym.
Zamówienie w Sklepie Internetowym realizowane jest przy pomocy formularza Zamówienia/Koszyka
zakupów, w którym Klient określa asortyment towaru i jego ilość, a po zatwierdzeniu zamówienia
dokonuje wyboru formy płatności i dostawy towaru. W tym miejscu jeżeli Klient nie jest zalogowany
na swoim Koncie, loguje się lub podaje dane adresowe poprzez formularz nie wymagający rejestracji.
Realizacja płatności kończy proces realizacji zamówienia na stronie Sklepu Internetowego. Usługa
Elektroniczna polegająca na udostępnieniu Formularza Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie, ma
charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo w momencie
zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta/Usługobiorcę.
c) zasady zapisywania i wypisywania się z Newslettera jako usługi elektronicznej świadczonej
w ramach Sklepu Internetowego.
Zapisanie się i zgoda Klienta na korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce
„Newsletter” znajdującej się na stronie Sklepu: adresu poczty elektronicznej, na który mają być
przesyłane kolejne edycje periodyku, zaznaczenie checkboxa potwierdzającego zgodę na
otrzymywanie Newslettera i kliknięcie pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać
poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta lub z chwilą składania
zamówienia.
Wypisanie się z Newslettera może nastąpić w każdej chwili i bez podania przyczyny. Klient może
zrezygnować z realizacji tej usługi elektronicznej poprzez formularz załączony do każdej edycji
Newslettera lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem kontakt@planetaroxi.pl lub pisemnie
na adres siedziby Sprzedawcy.
2.2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a/ komputer, laptop lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
b/przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub
nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej lub inne o podobnych parametrach,
c/ dostęp do poczty elektronicznej,

d/ włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
e/ minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768
2.3 Klient/Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny
z prawem, mając jednocześnie na uwadze przyjęty obyczaj, poszanowanie praw autorskich i własność
intelektualną Sprzedawcy.
Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, spamu czy innych
treści promocyjnych.
2.4 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych.
Wszelkie reklamacje związanie z nieprawidłowym działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem
procedury reklamacji Produktu,) Usługobiorca może składać pisemnie na adres siedziby Firmy
Usługodawcy, lub za pośrednictwem poczty e-mail kontakt@planetaroxi.pl
Dla sprawnej realizacji żądań Usługobiorcy zaleca się by w opisie reklamacji znalazły się informacje
dotyczące przedmiotu reklamacji, daty ujawnienia wystąpienia nieprawidłowości, dane kontaktowe
i oczekiwania Usługobiorcy. Zalecenia te, poza opisem, nie są jednak wymogiem koniecznym do
rozpatrzenia reklamacji.
Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt.
2.1.b niniejszego Regulaminu.
3.2 Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i
jest ceną brutto to znaczy, że zawiera wymagane prawem podatki. Łączna cena Produktu może
jednak zawierać dodatkowe opłaty związane z dostawą Towaru do Klienta lub koszty związane z
dodatkowymi usługami, na które zdecydował się Klient, np. opakowanie prezentowe towaru.
3.3 Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie
wpłynięcia zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów
Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta ww. wiadomości
e-mail.
3.4 Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez
Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.b Regulaminu.
Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie kieruje
Zamówienie do realizacji. Czynność ta zostaje potwierdzona przez Sprzedawcę poprzez przesłanie
Klientowi odpowiedniej wiadomości na adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia.
Wiadomość tą należy traktować jako zobowiązanie do realizacji Zamówienia i potwierdzenie zawarcia

Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa
Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
Zapis treści Umowy Sprzedaży jest utrwalony w systemie informatycznym Sklepu i jednocześnie
udostępniony Klientowi poprzez zapisy niniejszego Regulaminu i potwierdzenie wysłane na adres
poczty e-mail, o której mówi pkt. 3.1 Regulaminu.
3.5 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, a jej treści jest zgodna z Regulaminem.

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA TOWAR
  Z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży Klient zobowiązany jest do uregulowania należności za zakupione
  w Sklepie Internetowym Produkty a Sprzedawca w tym celu udostępnia Klientowi następujące
  sposoby płatności:
  a/ płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
  b/ płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  c/płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
  d/płatności kartą płatniczą.
  Płatności elektroniczne i za pomocą karty płatniczej odbywają się za pośrednictwem serwisu PayNow.
  Płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy należy dokonać na konto nr: 37 1140 2004
  0000 3602 8031 3107Aktualnie dostępne sposoby płatności, w tym elektroniczne, określone są na
  stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Formy płatności” pod adresem
  www.galaktyka.tech
  Termin płatności:
  W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem,
  płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania
  płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany
  jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 2. SPOSÓB, TERMINY I KOSZTY DOSTAWY ORAZ ODBIORU TOWARU.
  Dostawa Produktu zakupionego w Sklepie Internetowym www.galaktyka.tech dostępna jest
  wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  5.1 Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej np. koszty
  dostawy mogą zostać zniesione w ramach określonej kampanii promocyjnej lub z powodu dokonania
  zakupów powyżej określonego przez Sprzedawcę limitu kwotowego. Wszystkie koszty związane
  z dostawą Produktu są wskazywane Klientowi podczas składania Zamówienia i na stronie Sklepu
  Internetowego w zakładce „Koszty dostawy”.

Klient może wykorzystać następujące sposoby dostawy Produktu:
Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
5.2 Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć do Klienta zamówiony Towar w terminie do 7 Dni
Roboczych. Jeżeli w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin,
wiążący jest ten zakomunikowany w opisie. W przypadku gdy Klient zamawia kilka Produktów
o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który zgodnie
z przyjętą wcześniej deklaracją nie może przekroczyć 7 dni roboczych. W zależności od rodzaju
wybranej przez Klienta formy płatności bieg tego terminu rozpoczyna się na dwa sposoby. Od dnia
uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, gdy Klient uregulował płatność przelewem lub kartą
płatniczą lub od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, gdy wybrał płatność za pobraniem.

 1. REKLAMACJA PRODUKTU
  6.1 Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad zarówno fizycznych jak i prawnych.
  Odpowiada w tej materii wobec Klienta będącego Konsumentem/ Przedsiębiorcą na prawach
  Konsumenta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu
  Cywilnego.
  6.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie
  niniejszego Regulaminu, należy kierować pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w
  niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy albo przy wykorzystaniu elektronicznego formularza
  reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
  6.3 Prowadzący sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej
  doręczenia a gdyby to było niemożliwe, do poinformowania Klienta w tym terminie, kiedy
  reklamacja zostanie rozpatrzona.
  6.4 Nierozpatrzenie reklamacji Klienta w terminach wskazanych w pkt. 6.3 może być dorozumiane
  jako jej uznanie.
  6.5 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących
  przedmiotu reklamacji, w szczególności: rodzaju i daty ujawnienia wady; żądania sposobu
  doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o żądaniu obniżenia
  ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; nadto: podanie danych kontaktowych
  składającego reklamację. Podanie tych danych ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji jednak
  nie wpływa na treść rozstrzygnięcia i decyzję Sprzedającego.
  6.6 W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej będzie zawarta przy
  opisie Produktu w Sklepie. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego
  Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument
  gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach
  gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie
  gwarancyjnej.
  6.7 Do Klienta należy decyzja z jakiego uprawnienia chce skorzystać.
 2. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ
  ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Klient będący Konsumentem może dochodzić roszczeń z tytułu reklamacji towaru przy
wykorzystaniu wielu pozasądowych sposobów rozpatrywania takich sporów w szczególności:
a/ jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego
przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy
Sprzedaży;
b/ jest uprawniony do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między
Klientem a Sprzedawcą;
c/ może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub
organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii
konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email:
porady@dlakonsumentow.pl .
Powyższą pomoc Klient może również otrzymać pod następującymi adresami serwisów
internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
d/ złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
  8.1 Klient bez podania jakiejkolwiek przyczyny ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą Umowy
  Sprzedaży, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Prawo do odstąpienia od umowy
  przysługuje Konsumentowi a także Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta. Postanowienia
  niniejszego Regulaminu dotyczące Konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia stosuje się
  odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.
  Koszty zwrotu towaru poniesie Klient z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca zwrócić mu koszty
  przesyłki zamówionego Produktu do wysokości najtańszej opcji, która była dostępna w ofercie w dniu
  złożenia Zamówienia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy należy poinformować o swojej decyzji Sprzedawcę
w drodze jednoznacznego oświadczenia woli o rezygnacji z zakupu i woli zwrotu towaru, zachowując
termin do odstąpienia od Umowy.
Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy Sprzedaży w
wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez
Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż
przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane
osobno, partiami lub
w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów –
od dnia ich zawarcia.
Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając
Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to należy przekazać na adres siedziby Firmy
Sprzedawcy lub adres poczty e-mail tj. kontakt@planetaroxi.pl. Formularz oświadczenia można
znaleźć na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Zwracany Towar
należy odesłać na adres al. Jana Pawła II 43a lok. 37b kod 01-001 Warszawa nie później niż 14 dni
od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy
przed jego upływem.
8.2 Skutki odstąpienia od Umowy
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o odstąpieniu od Umowy
sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do
Klienta. Może się jednak wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanej rzeczy lub
do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył
Klient składając Zamówienie w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne
rozwiązanie w dostarczonym do Sprzedawcy formularzu zwrotu.
8.3 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w odniesieniu do umów:
 o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
odstąpienia od umowy;
 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;
 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany
według indywidualnych życzeń i wskazań Konsumenta,
 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający
krótki termin przydatności do spożycia/użycia;

 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona
przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie
30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 w której Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie żądał aby
Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli
Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał lub
dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub
konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy na
prawach Konsumenta w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
 o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 zawartej w drodze aukcji publicznej;
 o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono
dzień lub okres świadczenia usługi;
 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie
prawa odstąpienia od umowy.

 1. POSTANOWIENIA REGULAMINU DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
  I PRZEDSIEBIORCAMI NA PRAWACH KONSUMENTA.
  9.1 Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie
  będących Konsumentami i Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta. Mogą to być osoby fizyczne
  dokonujące zakupów w Sklepie Internetowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dla
  realizacji przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej lub przedsiębiorcy – podmioty
  posiadające osobowość prawną lub inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.
  9.2 Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem
  niebędącym Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta w terminie 14 dni
  kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy może nastąpić bez podania przyczyny i
  nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
  9.3 W wypadku Klientów nie będących Konsumentami/Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta,
  Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania
  przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz
  faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4 Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi na Klienta niebędącego
Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta przechodzą wszelkie korzyści i ciężary
związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.
Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie
Produktu. Na Kliencie ciąży obowiązek sprawdzenia w jakim stanie odbiera Towar od przewoźnika.
9.5 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za
Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zostaje
wyłączona.
9.6 W wypadku Klientów/Usługobiorców niebędących Konsumentami/Przedsiębiorcami na prawach
Konsumenta Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze
skutkiem natychmiastowym bez wskazywania przyczyn w formie stosownego oświadczenia.
9.7 Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego
Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, bez względu na jej podstawę prawną, jest
ograniczona do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie
więcej jednak niż do kwoty 1 000 złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w
stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia
umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do
Usługobiorcy/Klienta niebędącego Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.
9.8 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą
niebędącym Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, zostają poddane rozstrzygnięciu
sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
  Mając na uwadze fakt, że otoczenie gospodarcze i prawne Polsce ulega szybkim zmianom
  Sprzedawca/Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu z ważnych dla
  jego działalności przyczyn do których należą: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności
  i dostawy, zmiany działalności systemu teleinformatycznego spowodowane postępem
  technologicznym – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego
  Regulaminu.
  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie
  obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług
  drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r; ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. –
  powołane w pkt. 1.3 oraz inne odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.