POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Informacje Ogólne
 2. Cel przetwarzania danych  osobowych .
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
 4. Okres przechowywania danych osobowych
 5. Prawa osoby, której dane dotyczą
  5.1.  Prawo żądania dostępu do danych osobowych
  5.2.  Prawo żądania sprostowania danych osobowych
  5.3.  Prawa żądania usunięcia danych osobowych
  5.4.  Prawa żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5.5.  Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  5.6. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych 
  5.7.  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. Odbiorcy i kategorie odbiorców danych osobowych
 7. Profilowanie
 8. Pliki cookies
 9. Postanowienia końcowe
   
 10. Informacje Ogólne:
   
  Szanowni Państwo,
  dziękujemy bardzo, że postanowiliście odwiedzić naszą stronę internetową a komunikując się za
  jej pośrednictwem powierzyliście nam swoje dane osobowe.
  W tym dokumencie znajdziecie Państwo wszystkie informacje dotyczące przetwarzania waszych
  danych osobowych, które udostępniacie nam za pośrednictwem strony www.galaktyka.tech.  
  Administratorem waszych danych osobowych jest Planeta Roxi z siedzibą w Warszawie al. Jana
  Pawła II 43a lok. 37b posługująca się numerem  NIP 7411939509 i numer REGON 145951585
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można
  kontaktować się z nami:
  − listownie na adres firmy podany powyżej,
  − mailowo na adres: kontakt@planetaroxi.pl
 • za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie
   www.galaktyka.tech w zakładce kontakt.
  Będziemy starali się odpowiadać na Państwa pytania, możliwie jak najszybciej. Zawsze jednak
  udzielimy odpowiedzi nie później niż w ciągu 7 dni, lub w krótszym terminie gdy wynika to z
  przepisów prawa.  Pragniemy Państwa poinformować, iż stosujemy wymagane aktualnymi
  przepisami o ochronie danych osobowych środki organizacyjne, techniczne i prawne
  zapobiegające nieuprawnionemu pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieupoważnione
  waszych danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w każdej formie, zwłaszcza
  tych przesyłanych do nas drogą elektroniczną.
   
  Państwa dane osobowe, które gromadzimy to (przy czym zakres zbieranych danych
  dostosowany jest do celu przetwarzania): imię i nazwisko, adres email, adres do korespondencji,
  telefon kontaktowy,  NIP (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)a
  także numer IP. W niektórych przypadkach możemy gromadzić także inne dane osobowe, gdy
  wymagać tego będzie szerszy zakres naszej współpracy albo inny zgodny z prawem cel
  przetwarzania danych osobowych. 
  W ramach współpracy z naszymi Partnerami nasza strona internetowa może zawierać odnośniki
  do innych witryn internetowych. Nasza firma  nie ponosi odpowiedzialności za obowiązujące na
  tych  stronach internetowych zasady ochrony danych osobowych.  Sugerujemy by po przejściu
  na inne strony, za pośrednictwem naszej witryny zapoznali się Państwo z polityką prywatności
  tam przyjętą.
   
 1. Cel przetwarzania danych  osobowych .
   
  Państwa  dane osobowe będą przetwarzane  :
  a/ w celu udzielenia na zadane przez formularz kontaktowy pytania,
  b/ dla  celów marketingu i promocji usług własnych,
  c/dla promocji usług i towarów naszych Partnerów, (opcjonalnie)
  d/zrealizowania umowy ,
  e/ wystawienia faktury  jako dowodu  zakupu naszych usług.
  Cele przetwarzania zawierające się w pkt. 2a, 2b realizowane są w oparciu o przesłankę naszego
  prawnie uzasadnionego interesu ( art.6 ust. 1f RODO).
  W przypadku dwóch ostatnich przetwarzamy Państwa dane na mocy upoważnienia wynikającego
  z obowiązujących przepisów ( art.6 ust. 1b RODO), w zakresie niezbędnym do wykonania
  umowy.  Oczywiście podanie przez Państwa danych osobowych w celu zrealizowania
   zamówienia jest zawsze dobrowolne, jednak brak tych danych , uniemożliwi nam  jego realizację
  .  Państwa dane osobowe będziemy mogli również przetwarzać bez waszej zgody, gdy będzie to
  podyktowane naszym prawnie uzasadnionym interesem  np. w celu dochodzenia roszczeń,

zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego, czy dla celów analizy biznesowej naszej
działalności
Od czasu do czasu możemy poprosić Państwa o wyrażenie zgody  na przetwarzanie waszych
danych osobowych także w innych celach np. w celu przesłania newslettera, czy w ramach akcji
promocyjnej naszych usług, albo marketingu usług i towarów naszych Partnerów. W takim
przypadku  będziemy przetwarzali Państwa dane wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody, którą
w każdym czasie będzie można wycofać, a jej udzielenie jest zawsze dobrowolne i zawsze
dotyczy konkretnego celu przetwarzania. Taka zgoda zostanie przez nas utrwalona, tak abyśmy
mogli wykazać, że została ona nam udzielona.   Jeśli zdecydujecie się Państwo cofnąć udzieloną
zgodę na przetwarzanie waszych danych, zaprzestaniemy przetwarzania  danych  w celu, dla
którego wcześniej tą zgodę wyraziliście. Jednak cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na
przetwarzanie danych dokonane przed jej cofnięciem . 
 

 1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
   
  Niniejsza Polityka odzwierciedla podejście Planeta Roxi – Administratora Państwa danych do
  zapewnienia najwyższej staranności w zakresie ochrony prawa do prywatności i działania
  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami:
  1/Rozporządzenia Ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  2/ art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.
  U. 2017 r. poz. 1219),
  3/ 4. art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2017 r. poz.
  1907 z późn. zm.).
  A podstawą przetwarzania poszczególnych kategorii danych zgodnie z RODO są:         
 • art.6 ust.1 lit.a RODO wyrażona przez Państwa zgoda,
 • art.6 ust.1 lit.b RODO zawarcie i możliwości realizacja łączącej nas umowy,
 • art.6 ust.1 lit.c RODO realizacja obowiązku prawnego jaki ciąży na ADO wynikający z prawa
  Unii lub prawa polskiego,
 • art.6 ust.1 lit.f RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu ADO.
   
 1. Okres przechowywania danych osobowych.
   
  Informujemy, że Planeta Roxi jako Administrator Państwa danych przetwarza je zgodnie z
  przyjętą polityką retencyjną, tylko i wyłącznie do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

 dla kategorii informacji związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane przez Państwa
pytanie, przez formularz kontaktowy czy drogą e-mail, dane osobowe będą przetwarzane
do czasu zakończenia komunikacji w celu udzielania wyczerpującej odpowiedzi,
 
 w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji zamówienia, bądź zawartej między
nami umowy dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania i
rozliczenia zamówienia – umowy, chyba że przepisy stanowią inaczej np.  dla celów
rozliczeń podatkowych, 
 w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych dla realizacji naszych
uzasadnionych interesów , będziemy je przetwarzali do czasu istnienia tego interesu,
 jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych była Państwa zgoda, przetwarzanie
danych będzie realizowane do momentu złożenia przez Państwa oświadczenia o
wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu, którego dotyczyła zgoda.
Jednak pomimo wycofania zgody, będziemy mogli przetwarzać Państwa dane osobowe,
jeśli uprawniać nas będzie do tego powszechnie obowiązujące prawo (np. w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą.
   
  W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługują Wam liczne
  uprawnienia, w szczególności należą do nich:
  5.1. Prawo żądania dostępu do danych osobowych
  W każdym czasie możecie Państwo żądać informacji o tym jakie dane osobowe są przez nas
  przetwarzane oraz w jakim celu przetwarzamy. Możecie  również żądać  informacji  o tym jakim
  podmiotom powierzyliśmy do przetwarzania wasze dane osobowe i jak długo będziemy je
  przetwarzać.
  Możesz Państwo również  od nas żądać wydania kopii przetwarzanych przez nas danych
  osobowych. W sytuacji gdy wydanie kopii Państwa danych osobowych nie będzie mogło odbyć
  się bez ujawnienia danych osobowych innych osób, poinformujemy  Państwa o braku możliwości
  wydania takiej kopii.
  5.2. Prawo żądania sprostowania danych osobowych.
  W przypadku gdy Państwa dane osobowe są waszym zdaniem nieprawidłowe, niekompletne czy
  nieaktualne możecie się do nas zwrócić z żądaniem  ich sprostowania lub ich uzupełnienia.
  5.3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych
  W każdym momencie możecie Państwo od nas zażądać usunięcia swoich danych osobowych,
  gdy:
  a/ dane te nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób
  przetwarzane, 
  b/ gdy stwierdzicie, że przetwarzamy wasze dane osobowe niezgodnie z prawem i zostanie to
  prawnie uzasadnione,

c/ dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim,
d/ wycofacie  Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, a ich przetwarzanie
realizowane było właśnie na podstawie tej zgody. 
We wszystkich tych przypadkach, Państwa  dane osobowe zostaną przez nas usunięte bez
zbędnej zwłoki. Niemniej jednak żądanie nie zostanie spełnione w  przypadku:
a/ gdy dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne abyśmy mogli się
wywiązać z ciążącego na nas prawnego obowiązku wynikającego z prawa UE lub prawa
polskiego,
b/ gdy dalsze przetwarzanie Państwa danych realizować będzie nasz prawnie uzasadniony cel,
dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń,
5.4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Przez ograniczenie przetwarzania danych osobowych należy rozumieć  takie ich oznaczenie  w
systemach przetwarzania, które pozwoli na ograniczenie ich przetwarzania w przyszłości.
 Z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych  możecie Państwo wystąpić gdy:
kwestionujecie  prawidłowość danych osobowych lub waszym zdaniem przetwarzanie jest
niezgodne z prawem, a wy sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian
ograniczenia ich wykorzystywania.
Jeżeli prawo do przetwarzania zostało ograniczone, Administrator może tylko takie dane
przechowywać. Inny rodzaj przetwarzania może być realizowany wyłącznie za Państwa zgodą,
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Państwa  danych osobowych, zawsze was o tym
poinformujemy. 
5.5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 Gdy Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane do celów wynikających z naszych
prawnie uzasadnionych interesów będziecie mogli wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. W
takim przypadku zaprzestaniemy ich przetwarzania, chyba że wykażemy podstawy do ich
dalszego przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź gdy wykażemy,
że nasz interes w przetwarzaniu  Państwa danych jest nadrzędny wobec waszego uprawnienia. 
W przypadku udzielenia nam zgody marketingowej, w każdym czasie możecie Państwo żądać
zaprzestania przez nas przetwarzania swoich danych osobowych w tym celu. W takim
przypadku, niezwłocznie zaprzestaniemy ich przetwarzania w tym właśnie celu. 
5.6. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych  W przypadku gdy będziemy Państwa
dane osobowe przetwarzać w sposób zautomatyzowany, na podstawie waszej zgody, bądź w
związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy, będziecie mogli żądać od nas
otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanej formie, w powszechnie używanym formacie pliku
elektronicznego (np. excel, pdf), tak abyście mogli te dane przenieść do innego podmiotu.
Będziecie również Państwo mogli  żądać przekazania takiego pliku wskazanemu przez was
innemu niż my administratorowi danych osobowych.  

5.7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W każdym czasie gdy uznacie  Państwo, że przetwarzanie przez nas waszych danych
osobowych narusza wasze prawa lub z innych powodów jest niezgodne z prawem polskim lub
prawem Unii Europejskiej, macie  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 

 1. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych.
  Przetwarzanie Państwa danych osobowych może zostać powierzone innym podmiotom.
  Powierzenie takiego przetwarzania podmiotom współpracującym następuje zawsze na podstawie
  pisemnej umowy. Powierzenie przetwarzania danych oznacza, że podmioty trzecie uzyskają
  dostęp do Państwa danych, ale wyłącznie w celu ich przetwarzania w naszym imieniu i w
  zakresie celów przez nas określonych. Podmioty te nie będą przetwarzać Państwa danych
  osobowych dla realizacji swoich celów. 
  Dla zrealizowania Państwa zamówienia, zawartej między nami umowy, czy prawnie
  uzasadnionego interesu Administratora Państwa dane osobowe mogą być powierzone w
  szczególności następującym podmiotom lub kategoriom podmiotów:
  1/ podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,
  2/ podmiotom świadczącym usługi hostingowe na naszą rzecz,
  3/ podmiotom świadczącym usługi rachunkowo-księgowe i prawne na naszą rzecz,
  4/ podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi informatyczne. 
  5/ w przypadku gdy wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów
  marketingu towarów i usług oraz przesyłanie informacji handlowej, wasze dane osobowe mogą
  zostać także powierzone podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi marketingowe,
  reklamowe, promocyjne.
  6/ upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa instytucje.
  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
  międzynarodowej.
   
 2. Profilowanie
  W ramach prowadzonej przez nas działalności nie dokonujemy profilowania, o którym mowa w
  art. 4 pkt. 4) RODO, to znaczy, że nie przetwarzamy Państwa danych osobowych w sposób
  zautomatyzowany poprzez wykorzystanie Państwa danych osobowych do oceny niektórych
   czynników osobowych (np. do oceny  preferencji, zainteresowań, lokalizacji, itp.). 
 3. Pliki cookies
  Nasza strona internetowa  www.galaktyka.tech  wykorzystuje technologię plików cookies.
  Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Państwa komputerze,
  tablecie lub innym urządzeniu końcowym , które przeglądarka wysyła do serwera przy
  każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzacie  Państwo różne

witryny internetowe, również naszą. W zapisywanych przez nas plikach zapisywany jest
wyłącznie numer waszego IP urządzenia łączącego się z naszą stroną internetową. Żadne inne
dane nie są w tym czasie przetwarzane.
Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Jeżeli
nie zgadzacie się Państwo, na zapisywanie tych plików na swoim urządzeniu, trzeba
odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub za każdym razem po
wizycie na naszej stronie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji
“Pomoc” przeglądarki internetowej.
 

 1. Postanowienia końcowe.
   
  Biorąc pod uwagę fakt, ze postęp technologiczny inspiruje nas do rozwoju naszych usług i
  narzędzi prezentowania naszej oferty w otaczającej nas rzeczywistości, również tej biznesowej
  zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. Gdyby to miało nastąpić
  poinformujemy Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem, przed ich wprowadzeniem, poprzez
  zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.galaktyka.tech